Om storkunde.no

storkunde.no er et nyskapende forsikringskonsept for små og mellomstore bedrifter. Vår forretningsidé er å megle frem forsikringer til kunder som hver for seg er for små til å få storkunderabatter hos forsikringsselskapene.

Vi tilbyr samkjøp på forsikring for SMB-kunder og målet er å redusere forsikringspremiene betydelig. Vi garanterer forsikringsvilkår med minst like god dekning som tidligere. Bak storkunde.no står det godt etablerte forsikringsmeglerselskapet Norwegian Insurance Brokers AS, som er registrert som uavhengig forsikringsmegler, og dermed underlagt regelverket i Lov om forsikringsformidling med tilhørende forskrifter.

Regulatorisk informasjon fra Norwegian Insurance Brokers AS:

Forsikringsmformidlerne (forsikringsmeglerne og forsikringsagentene) er underlagt regelverkene i Lov om forsikringsformidling med tilhørende forskrifter.

Norwegian Insurance Brokers AS er registrert som uavhengig forsikringsmegler og er dermed underlagt regelverket i Lov om forsikringsformidling med tilhørende forskrifter.

I henhold til de regulatoriske krav i Forskrift om Forsikringsformidling §3-1 opplyses derfor følgende:

 • Vårt firmas navn og adresse er:
  Norwegian Insurance Brokers AS
  Postboks 6766, St. Olavs Plass
  0130, OSLO
 • Norwegian Insurance Brokers AS er registrert i enhetsregistret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 991 036 415 og gitt konsesjon av Finanstilsynet i Norge. Konsesjonen finnes i konsesjonsregisteret.
 • Norwegian Insurance Brokers AS eier verken direkte eller indirekte 10% eller mer av noe forsikringsselskap.
 • Norwegian Insurance Brokers AS eies ikke, verken direkte eller indirekte, med 10% eller mer av noe forsikringsselskap.
 • Norwegian Insurance Brokers AS' virksomhet består i å presentere kundene for forsikringsløsningene fra et eller flere forsikringsselskaper, uten at det er inngått uttrykkelig avtale med forsikringsselskapene om dette.
 • Norwegian Insurance Brokers AS’ inntekter kommer i form av meglerhonorarer som betales fra den enkelte kunde. Avtalen mellom hver enkelt kunde og Norwegian Insurance Brokers AS omfatter også honorarets størrelse.

Dersom brannforsikringer formidles til et selskap som ikke er medlemmer av Norsk Naturskadepool er forsikringstaker allikevel pliktig til å svare avgift til Norsk Naturskadepool etter lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring § 4a. P.t. utgjør denne avgiften 0.7‰ av fullverdiforsikringssummen.

Eventuelle klager på Norwegian Insurance Brokers AS’ virksomhet rettes normalt til Norwegian Insurance Brokers AS. Fører ikke dette frem er det opprettet et utenomrettslig klageorgan som tar imot slike klager. Dette utenomrettslige klageorganet er underlagt Finanstilsynet og kan kontaktes som følger:

Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet
Sekretariatet v/Finanstilsynet
Postboks 1187 Sentrum
0151 Oslo